VIZA 627-Knot Today

By Yuxiao Du, Qiao Wang, Alyssa Pena, Emily Oswald, Rushil Kekre, and Bill Derrington.