Det senaste årets mediedebatt har präglats av begrepp som filterbubblor, faktaresistens, falska nyheter och
alternativa fakta. Populistiska och hårt vinklade utspel konkurrerar med etablerad journalistik och
vetenskap om medieutrymmet. Nyheter och medier blir svåra att navigera i och komplicerade att förstå sig
på. Det offentliga demokratiska samtalet blir svårare att föra. För att en demokrati ska fungera behövs det
välinformerade och källkritiska invånare som också kan känna tillit till systemen. I dag är flera aktörer, inte
minst de granskande medierna, satta under press och tilliten till dem tenderar att minska.
Vilken roll ska biblioteken ha i det offentliga samtalet? Enligt bibliotekslagen är bibliotekens övergripande
uppgift att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.

No results.