705 JOHN AVE N LEHIGH ACRES FL

705 JOHN AVE N LEHIGH ACRES FL

705 JOHN AVE N LEHIGH ACRES FL

705 JOHN AVE N LEHIGH ACRES FL