Revo Energy

Agency: EuroRSCG Kiev
Director/animator: Yuriy [moka] Motrych
Illustrator: Mykola Kovtun, Tetyana Pirog, Igor Nechitaylenko, Yuriy [moka] Motrych
Music: Oleg Kostrov
Production Co: PackShotBoys