Kozel

Agency: Grey Ukraine
Director/Animator: Yuriy [moka] Motrych
Illustrator: Oleksiy Chebykin, Nikolay Kovtun, Yuriy [moka] Motrych
Postproduction: Yuriy [moka] Motrych
Sound design & music: Propeller Studio