No results.

DE7-livshendelsene i digitaliseringstrategien

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Digitaliseringsdirektoratet og KS har fått ansvar for å etablere faglige fora og tverrgående grupper for for regjeringens 7 utvalgte livshendelser. Du kan lese mer om arbeidet med de 7 livshendelsene på disse nettsidene:

digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170

Digital fagsamling. Tema: En fremtid der innkreving bare skjer.

I arbeidet med de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester er det mye å lære fra Skatteetatens program for å modernisere innkrevingsområdet.

I dette innlegget forteller Skatteetaten om sine erfaringer så langt knyttet til programorganisering og forhold knyttet til styringsmodell, programmets omfang, samarbeidet med andre, finansieringsmodell, gjennomføringsstrategi mm.

Innledere i dagens faglunsj er:
- Bente Dahle, prosjekt/programleder 'Fremtidens innkreving'
- Axel Birkeland, forretningsutvikler 'Fremtidens innkreving'

Hva omfatter innkreving?
Årlig innbetaler personer og virksomheter i Norge om lag 1350 milliarder kroner i skatt, avgifter og andre krav til Skatteetaten. De siste årene har Skatteetatens ansvaret på innkrevingsområdet blitt vesentlig utvidet ved at den kommunale skatteinnkrevingen (Skatteoppkreverfunksjonen), Statens Innkrevingssentral (SI) og NAV Innkreving (NAVI) er overført til Skatteetaten. I tillegg har Skatteetaten overtatt ansvaret for innkreving av toll, merverdiavgift ved innførsel og særavgifter fra Tolletaten. I tillegg til innkreving av egne krav gjør Skatteetaten nå innkreving for om lag 50 andre offentlige virksomheter.

Fremtidens innkreving
Som et ledd i Skatteetatens modernisering jobbes det nå med å etablere et program for modernisering av innkrevingsområdet kalt 'Fremtidens innkreving'. Programmet bygger på et valgt konsept med visjon om at 'Innkreving bare skjer' i økosystemet og prosessene som omgir innbyggere og næringslivet.

Moderniseringsarbeidet krever samarbeid mellom aktørene i økosystemet
På grunn av den tydelige strategiske retningen om sammenhengende og helhetlige tjenester i offentlig sektor, har det vært viktig å identifisere hvordan vi kan bidra til å nå dette målet samtidig som moderniseringen av interne prosesser skal skje. I praksis kan moderniseringen derfor ikke skje hos Skatteetaten alene, men må skje i et nært og godt samarbeid med andre departementer, etater, innbyggere og næringsliv, tredjeparter og andre som spiller vesentlige rolle i et komplekst økosystem. Vi må derfor gå opp noen nye veier i arbeidet med realisering av 'Fremtidens innkreving'.

Powered by Vimeo Pro