இயேசுகிறிஸ்துவின் சிலுவைப் பிரகடனம் - மாற். 8:31-33

Romans 6 series