மரித்தவன் அந்தப் பாவத்திற்கு நீங்கி விடுதலை - ர

Romans 6 series