வல்லமையை இழந்த பாவசுபாவம் - ரோம. 6:6

Romans 6 series