கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள் ஞானஸ்நானம் - ரோம. 6:4

Romans 6 series