பரிசுத்தமும் நித்திய ஜீவனும் - ரோம. 6:22

Romans 6 series