நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுங்கள் - ரோம. 6:19

Romans 6 series