ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டம் - ரோம. 6:17

Romans 6 series