அவயவங்களை தேவநீதிக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள் - ரோம. 6:13

Romans 6 series