பாவசுபாவத்தின் ஆளுகை முற்றுப்பெற்றது - ரோம. 6:12

Romans 6 series