சகேயுவின் இரட்சிப்பு - லூக். 19:1-10

Romans 6 series