மகா நீதிபரரின் விசனம் - லூக். 10:13-16

Romans 6 series