1. Fashion Director - Sasha HD

  2. Fashion Director - Teresa HD

  3. Fashion Director - Angela HD

  4. Fashion Director - Merylin HD

  5. Fashion Director - Cariann HD

  6. Fashion Director - Angie HD